eo:i


tok (ViVo)

sitelen unpa

toki luka

Toki Pona